גיליון 6724 עמוד 1 מתאריך 31/12/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח בטבת התשע״ד    6724    31 בדצמבר 2013

עמוד

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה.................... 2614

מינוי רשמות בכירות לפי חוק בתי המשפט...................... 2614

מינוי רשמות בבית הדין לעבודה.......................................... 2614

מינוי וביטול מינוי חברי ועדה לפטור מאגרות לפי

תקנות הדיינים (אגרות).................................................... 2615

תיקון הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירות

ביטחון...................................................................................... 2615

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לצורך פיתוח תשתיות בבתי חולים

שבבעלות קופות חולים.................................................... 2615

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות למוסדות ציבור לצורך תמיכה בבתי

חולים מרוחקים שבבעלות קופת    חולים.................... 2615

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות

החולים לשנת הכספים 2011 עד    2013......................... 2616

עמוד

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים

דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת

ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל................. 2616

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמלה................... 2616

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית מעלה יוסף 2616 הודעות 89, 90 ו־ ו9 על תיקון רשימת אתרי העתיקות .. 2617

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים.................... 2618

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין....... 2618

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................... 2619

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני

טעויות דפוס בהודעות כאמור...................................... 2619

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 2622

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 2623

הודעות מאת הציבור.................................................................. 2624