גיליון 6724 עמוד 2 מתאריך 31/12/2013מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה: עפרה גיא מחמוד שדאפנה פאני גילת כהן ורד ריקנטי-רוסהר סיגלית אופק ערן שילה

ט׳׳ז בטבת התשע׳׳ד (19 בדצמבר 2013) (חמ 3-2226)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393; התשס׳׳ז, עמ' 352.

מינוי רשמת בכירה

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י בתוקף סמכותי לפי סעיף 84א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984יי, ולפי הבחירה של הוועדה לבחירת שופטים מיום י”א בחשוון התשע׳׳ד (15 באוקטובר 2013), אני ממנה בזה את נעמה פרס לרשמת בכירה מיום ט׳׳ז בטבת התשע׳׳ד (19 בדצמבר 2013). ט׳׳ז בטבת התשע׳׳ד (19 בדצמבר 2013) (חמ 3-64-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928.

מינוי רשמת בכירה

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ולפי הבחירה של הוועדה לבחירת שופטים מיום י”א בחשוון התשע׳׳ד (15 באוקטובר 2013), אני ממנה בזה את עידית קצבוי לרשמת בכירה מיום ט׳׳ז בטבת התשע׳׳ד (19 בדצמבר 2013).

ט׳׳ז בטבת התשע׳׳ד (19 בדצמבר 2013) (חמ 3-64-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928.

מינוי רשמת בכירה

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ולפי הבחירה של הוועדה לבחירת

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928.

שופטים מיום י”א בחשוון התשע׳׳ד (15 באוקטובר 2013), אני ממנה בזה את בלהה יהלום לרשמת בכירה מיום ט׳׳ז בטבת התשע׳׳ד (19 בדצמבר 2013). ט׳׳ז בטבת התשע׳׳ד (19 בדצמבר 2013) (חמ 3-64-ה1)

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי רשמת בכירה

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ולפי הבחירה של הוועדה לבחירת שופטים מיום י”א בחשוון התשע׳׳ד (15 באוקטובר 2013), אני ממנה בזה את אושרית הובר היימן לרשמת בכירה מיום ט׳׳ז בטבת התשע׳׳ד (19 בדצמבר 2013). ט׳׳ז בטבת התשע׳׳ד (19 בדצמבר 2013) (חמ 3-64-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928.

מינוי רשמת בית הדין

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-11969, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה2 ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין רויטל טרנר לרשמת בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, מיום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014).

י׳׳ב בטבת התשע׳׳ד (15 בדצמבר 2013) (חמ 3-526-ה3)

נילי ארד

_    נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70; התשע׳׳ב, עמ' 303.

2    ק׳׳ת התשע׳׳ג, עמ' 966.

מינוי רשמת בית הדין

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-11969, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה2 ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין כרמית פלד לרשמת בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו מיום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014).

י׳׳ב בטבת התשע׳׳ד (15 בדצמבר 2013) (חמ 3-526-ה3)

נילי ארד

_    נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

1    ס״ח התשכ׳׳ט, עמ' 70; התשע׳׳ב, עמ' 303.

2    ק׳׳ת התשע׳׳ג, עמ' 966.

2614    ילקוט הפרסומים 6724, כ״ח בטבת התשע״ד, 31.12.2013