גיליון 6724 עמוד 4 מתאריך 31/12/2013תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות החולים לשנות התקציב 2011 עד 2013

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות החולים לשנות התקציב 2011 עד 3 1 220 (להלן - המבחנים העיקריים) כמפורט להלן:

הוספת סעיפים 7א ו-ב

1.    אחרי סעיף 7 למבחנים העיקריים יבוא:

”7א. בשנת 2013 יעמוד לחלוקה בין קופות החולים סכום המחושב כהפרש בין שיעור הילדים המבוטחים בכל קופה, שהיו זכאים לטיפולי שיניים משמרים, בכל אחת מהשנים 2011 עד 2013, לבין חלקה של הקופה במספר המבוטחים המשוקלל, כשהוא מוכפל, ביחס לכל שנה, בסכום התוספת המצטברת לעלות סל הבריאות בעד הכללת טיפולי השיניים המשמרים בסל, בערכים המותאמים לסכום התוספת בשנת הבסיס, ביחס לכל קבוצת גיל, כשהוא מקודם לפי השיעורים שבהם מקודמת עלות סל הבריאות, שהם מדד יוקר הבריאות וקידום דמוגרפי לפי העניין.

חישוב שיעור מספר הילדים הזכאים לטיפולי שיניים משמרים הוא כמפורט להלן:

(1)    בשנת 2011 - מחצית שיעור הילדים הזכאים עד גיל 8 ומחצית שיעור הילדים הזכאים עד גיל 10;

(2)    בשנת 2012 - מחצית שיעור הילדים הזכאים עד גיל 10 ומחצית שיעור הילדים הזכאים עד גיל 12;

(3)    בשנת 2013 - שיעור הילדים הזכאים עד גיל 12; השיעור יחושב לפי השיעור של חודש נובמבר בכל שנה לפי הדוח השנתי של המוסד לביטוח לאומי על חברות בקופות החולים; לעניין סעיף זה, ”שנת הבסיס” - השנה שבה הוכללו טיפולי השיניים המשמרים בסל הבריאות לכל קבוצת גיל.

7ב. בשנת 2013 יעמוד לחלוקה סכום של 360 מיליון שקלים חדשים שיחולק בחלקים שווים, בין כל קופות החולים.” תיקון סעיף 8

2.    בסעיף 8 למבחנים העיקריים, אחרי ”לענין נוהל SOX” יבוא ”וכן למעט תמיכה לפי סעיפים 7א ו-7ב”.

כ”ג בטבת התשע׳׳ד (26 בדצמבר 2013) (חמ 3-1888)

יעל גרמן

_    שרת הבריאות

י ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34. 2 י”פ התשע׳׳ג, עמ' 1932.

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל

לפי צו יבוא חופשי, התשע”ב-2012 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(3)(ב) לצו יבוא חופשי, התשע”ב-12012, אני מודיע כי בפסקה (4) להודעה בדבר ארצות

1 ק”ת-שיעורי מק׳׳ח, התשע׳׳ב, עמ' 1050. 2616

שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל2, ברישה, במקום ”בשנת 2013” יבוא ”בשנת 2014”.

תחילתו של תיקון זה ביום כ”ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014).

כ”ו בטבת התשע”ג (29 בדצמבר 2013) (חמ 3-552-ה1)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

2 י”פ התשס׳׳ו, עמ' 1091; התשס׳׳ז, עמ' 1147 ועמ' 1611; התשס׳׳ח, עמ' 1324 ועמ' 1978; התשס׳׳ט, עמ' 1516; התש׳׳ע, עמ' 1174; התשע׳׳א, עמ' 1798; התשע׳׳ב, עמ' 1710; התשע׳׳ג, עמ' 1962.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמלה

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-11971, אני מאריך את מינויו של סמי ישראל לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת מינויו של שלמה תנעמי2, לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה למועצה הדתית רמלה.

תוקף המינוי עד יום ב' בתמוז התשע׳׳ד (30 ביוני 2014).

ח' בטבת התשע׳׳ד (11 בדצמבר 2013) (חמ 3-140)

נפתלי בנט

_    השר לשירותי דת

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשס׳׳ד, עמ' 143.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 2558; התש׳׳ע, עמ' 53; התשע׳׳א, עמ' 999; התשע”ד, עמ' 271.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית מעלה יוסף

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-11971, קבעתי שהמועצה הדתית האזורית מעלה יוסף תהיה בת חמישה חברים והרכבתי אותה כדלהלן: ניסים רובין דוד יפרח בתיה ברנס ששון חורש אליהו צלאח

תוקף המינוי מיום י”ז בחשוון התשע”ד (21 באוקטובר 2013).

י”ז בחשוון התשע׳׳ד (21 באוקטובר 2013) (חמ 3-140-ה1)

נפתלי בנט

_    השר לשירותי דת

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשס׳׳ד, עמ' 70.

ילקוט הפרסומים 6724, כ׳׳ח בטבת התשע״ד, 31.12.2013