גיליון 6725 עמוד 1 מתאריך 01/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בטבת התשע״ד    6725    1 בינואר 2014

עמוד

הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל ................................................... 2646

הודעה על מינוי חברה במועצת הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים................................. 2646

מינוי זמני של רשם המפלגות.................................................................. 2646

מינוי נציגת שרת המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים.......................... 2646

מינוי חברה במועצה לניסויים בבעלי חיים...................................................... 2646

מינוי מפקח הגנת הסביבה.................................................................... 2646

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי.............................................................. 2646

החלטה להכיל את ביקורת המדינה והפרק השביעי............................................... 2647

הודעה על השבתת בתי משפט................................................................. 2647

הודעה על עדכון סכום לעניין ניהול ללא צו ניהול    2647

הודעה בדבר קיצור עונת צריכת החורף לפי חוק המים............................................. 2647

2648


הודעה בדבר קביעת תקנים,