גיליון 6725 עמוד 2 מתאריך 01/01/2014הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל

לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש׳׳ך-1960 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיפים 3 ו-4א(2) לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש׳׳ך-1960י, מינתה הממשלה את ערן ניצן, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, לנציג הממשלה במועצת מקרקעי ישראל, במקומו של ראובן קוגן2 שסיים את תפקידו

ח' בטבת התשע׳׳ד )11 בדצמבר 2013( (חמ 3-394-ה1)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התש׳׳ח, עמ' 57; התשס׳׳ט, עמ' 318.

2    י״פ התשע׳׳א, עמ' 5076.

הודעה על מינוי חברה במועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס׳׳ו-2006

מודיעים בזה, כי לפי סעיף 12 לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס׳׳ו-2006י, ולפי הצעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מינתה הממשלה את גלית אחיעזרא סקרבין2 לחברה במועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נציגת ציבור, לתקופת כהונה נוספת ח' בטבת התשע׳׳ד (11 בדצמבר 2013) (חמ 3-3667)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳ו, עמ' 347. 2 י״פ התשע׳׳א, עמ' 394.

מינוי זמני של רשם המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המפלגות, התשנ״ב-1992 /

אני ממנה את גלי גרוס, הכשירה להתמנות לשופטת בית משפט מחוזי, לרשם המפלגות במינוי זמני .

תוקף המינוי לשלושה חודשים .

ל' בכסלו התשע׳׳ד (3 בדצמבר 2013) (חמ 3-2424)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 190.

מינוי נציגת שרת המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א)(7) לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-11965, אני ממנה את עורכת הדין שמרית גולן לנציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

תוקף המינוי לחמש שנים

כ׳׳ד בכסלו התשע׳׳ד (27 בנובמבר 2013) (חמ 3-7-ה2)

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי חברה במועצה לניסויים בבעלי חיים

לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ״ד-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(5) לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ״ד-11994, אני ממנה את ד׳׳ר אורית כהן-יעקב, נציגת המועצה המדעית של הסתדרות הרופאים הווטרינרים במועצה לניסויים בבעלי חיים, במקום ד׳׳ר נעם קריב2.

ו' בטבת התשע׳׳ד (9 בדצמבר 2013) (חמ 2-2603)

יעל גרמן

_    שרת הבריאות

1    ס׳׳ח התשנ׳׳ד, עמ' 298.

2    י״פ התשע׳׳א, עמ' 4195.

מינוי מפקח הגנת הסביבה

לפי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע״א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע׳׳א-!!^ (להלן - החוק), אני ממנה את עובד המשרד להגנת הסביבה, נסים צמח, אשר עומד בתנאים הקבועים בסעיף 4 לחוק, למפקח הגנת הסביבה, ויהיו נתונות לו הסמכויות המפורטות בסעיפים 5(1), (2) ו-(4) לחוק, לשם ביצוע סעיף 49 לחוק אוויר נקי, התשס׳׳ח-08 220.

מינוי זה יעמוד בתוקפו עד יום ט' בטבת התשע׳׳ה (31 בדצמבר 2014), או כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה, לפי המוקדם מביניהם ו' בטבת התשע׳׳ד (9 בדצמבר 2013) (חמ 3-4319)

עמיר פרץ

_    השר להגנת הסביבה

1    ס׳׳ח התשע׳׳א, עמ' 738.

2 ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 752; התשע׳׳א, עמ' 749.

הסמכה

לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-11982 (להלן - החוק), אני מסמיך כל אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש׳׳ס-22000, וכן למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) לחוק למי שיש לו יסוד

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ב, עמ' 43.

2    ק׳׳ת התש׳׳ס, עמ' 882.


1

ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשנ׳׳ה, עמ' 450.

2646    ילקוט הפרסומים 6725, כ״ט בטבת התשע״ד, 1.1.2014