גיליון 6726 עמוד 1 מתאריך 02/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בשבט התשע״ד    6726    2 בינואר 2014

עמוד

תיקוני תקנון הכנסת..................................................................... 2650

מינוי ממלא מקום לחבר המועצה לעבודות הנדסה

בנאיות...................................................................................... 2651

הודעה על סכומים מעודכנים לפי חוק הדואר.................. 2651

הודעה על סכומים מעודכנים לפי חוק התקשורת (בזק

ושידורים)................................................................................ 2652

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק עסקאות גופים

ציבוריים................................................................................... 2652

עמוד

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק הטיס........................ 2652

הודעה בדבר מינוי מנהל שדה התעופה של הרשות...... 2653

הודעה בדבר ביטול תקנים......................................................... 2653

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (כפר יונה).. 2653

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 2653

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט............................ 2656

הודעות מאת הציבור................................................................... 2656