גיליון 6727 עמוד 1 מתאריך 05/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בשבט התשע״ד    6727    5 בינואר 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 2666

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 2703