גיליון 6728 עמוד 1 מתאריך 05/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בשבט התשע״ד    6728    5 בינואר 2014

עמוד

הודעה על מינוי חברים למליאת הרשות לשמירת

הטבע והגנים הלאומיים.................................................... 2746

הודעות בדבר מועד תחילת כהונתם של ראשי מועצות

אזוריות.................................................................................... 2746

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת״ל/45א' אתרי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל בלוד ורג״מ........ 2747

עמוד

הודעות בדבר בחירתם של חברי הוועדה המרחבית וחברי ועדת המשנה לתכנון ולבנייה הרצליה -

כפר שמריהו.......................................................................... 2749

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין....................... 2749

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין......... 2750

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 2750

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................... 2760

הודעות מאת הציבור.................................................................. 2760