גיליון 6729 עמוד 1 מתאריך 07/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בשבט התשע״ד    6729    7 בינואר 2014

עמוד

מינוי זמני לרשם החברות, רשם העמותות ורשם

ההקדשות................................................................................ 2770

מינוי זמני לרשם השותפויות, רשם שמות עסק ורשם

המשכונות.............................................................................. 2770

מינוי חבר בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים

ושירותי שמירה..................................................................... 2770

אישור לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות 2770

אצילת סמכות לפי חוק שירות המדינה (משמעת)........... 2770

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)......... 2770

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................... 2772

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור..................................................... 2772

עמוד

2772

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (אשקלון).....

2772

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.........

2772

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני טעויות בהודעות כאמור...................................................

2777

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...............................

2804

הודעות בתי הדין הרבניים............................................

2815

הודעות לפי חוק הצהרות מוות...................................

2816

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............

2824

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות..............

2824

הודעות מאת הציבור.......................................................

2828

דוחות שבועיים של בנק ישראל..................................

תיקון טעות דפוס