גיליון 6730 עמוד 1 מתאריך 07/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בשבט התשע״ד    6730    7 בינואר 2014

עמוד

מינוי רשמת הוצאה לפועל....................................................... 2830

מינוי פקחים לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה..................................... 2830

הכרה במרכז לשיקום מונע לפי חוק הגנה על הציבור

מפני ביצוע עבירות מין..................................................... 2830

הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ערר למינהלת

השקעות בתיירות לפי חוק לעידוד השקעות הון... 2830

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות...................... 2830

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור....................................................... 2830

עמוד

הודעה על עדכון סכומי אגרות לפי כללי לשכת עורכי

הדין (רישיון ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות)..... 2830

הודעות בדבר הוצאת חברה ובדבר השעיית חבר

מלשכת עורכי הדין............................................................. 2831

הודעה על בחירתם של חברי הוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה קריות......................................................... 2831

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................... 2831

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 2831

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 2832

הודעות בתי הדין הרבניים........................................................ 2861

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 2865

הודעות מאת הציבור................................................................... 2866