גיליון 6731 עמוד 1 מתאריך 09/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בשבט התשע״ד    6731    9 בינואר 2014

עמוד

הרשאות והסמכות לפי חוק החומרים המסוכנים ופקודת בריאות העם, 1940 ................................. 2878

הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ)...... 2879

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה),

ותקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות)............... 2888

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.............................................................. 2889

הודעות מאת הציבור ................................................................................... 2890