גיליון 6732 עמוד 1 מתאריך 09/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ח׳ בשבט התשע״ד    6732    9 בינואר 2014

עמוד

הודעות מאת רשם העמותות בדבר -

רישום עמותות (מ־1.7.2012 עד 31.10.2013).......................................................................................................................2902

שינוי שמות עמותות (מ־1.7.2012 עד 31.10.2013)..............................................................................................................2990

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות..............................................................................................................3002

3003


הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות