גיליון 6733 עמוד 1 מתאריך 09/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בשבט התשע״ד    6733    9 בינואר 2014

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-2013 .1.6 עד 7.7.2013)................................................3006

הצטרפות שותף (מ-1.6.2013 עד 7.7.2013)..................................................3007

פרישת שותף (מ-6.2013 .1 עד 7.7.2013)....................................................3027

רישום שותפויות (מ-2013 .1.7 עד 4.8.2013)................................................3030

הצטרפות שותף (מ-1.7.2013 עד 2013 .4.8)..................................................3031

פרישת שותף (מ-7.2013 .1 עד 4.8.2013)....................................................3042

רישום שותפויות (מ-1.8.2013 עד 1.9.2013)................................................3045

הצטרפות שותף (מ-8.2013 .1 עד 2013 .1.9)..................................................3046

פרישת שותף (מ-2013 .1.8 עד 1.9.2013)....................................................3051

רישום שותפויות (מ-1.9.2013 עד 6.10.2013)...............................................3053

הצטרפות שותף (מ-1.9.2013 עד 2013 .6.10).................................................3054

3068.


פרישת שותף (מ-2013 .1.9 עד 6.10.2013)