גיליון 6735 עמוד 1 מתאריך 13/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בשבט התשע״ד    6735    13 בינואר 2014

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.................................................................................. 3126

הודעות על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד

לפי חוק הממשלה................................................................ 3126

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי החוק האמור 3126

מינוי מנהל המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות......... 3126

מינוי סגן מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)... 3126

מינוי סגנית מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 3126

הודעה על החלת חוק שירות המדינה (משמעת) על

עובדי המועצות הדתיות.................................................. 3127

עמוד

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................... 3128

הטלת מילוי תפקיד מנהל רשות הגז הטבעי לפי חוק

שירות המדינה (מינויים)................................................... 3128

הודעה על עדכון סכום לפי חוק-יסוד: משק המדינה..... 3128

הודעה על הסמכת ועדת הגרלות לפי חוק העונשין....... 3128

הודעה על מינוי ועדות ערר לארנונה (שפיר) .................... 3128

הודעה על בקשה לחידוש רישום במקרקעין...................... 3128

הודעה על תיקון טעות סופר בשטח החלקה....................... 3129

הודעות מאת הציבור................................................................... 3129