גיליון 6735 עמוד 3 מתאריך 13/01/2014תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובדת האמורה.

כ׳׳ד בכסלו התשע׳׳ד (27 בנובמבר 2013) (חמ 3-768)

יאיר לפיד

שר האוצר

הודעה בדבר החלת חוק שירות המדינה (משמעת) על עובדי המועצות הדתיות

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971

בתוקף סמכותה לפי סעיף 13(ג) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל׳׳א-1971י (להלן - חוק שירותי הדת היהודיים), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הורתה הממשלה כי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ׳׳ג-21963 (להלן - החוק), והתקנות לפיו יחולו על עובדי המועצות הדתיות, בשינויים ובהתאמות כמפורט להלן:

(1)    בכל מקום בחוק -

(א)    במקום ”עובד מדינה” יקראו ”עובד מועצה דתית”;

(ב)    במקום ”שירות המדינה” יקראו ”מועצה דתית”; ושינויי הדקדוק ייעשו לפי זה;

(2)    בסעיף 1 לחוק -

(א)    במקום ההגדרה ”השר” יקראו ””השר הממונה” -השר הממונה על ביצוע חוק שירותי הדת היהודיים”;

(ב)    בסופו יקראו ””תקנות ניהול מועצות” - תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש”ל-31970”;

(3)    בסעיף 31 לחוק, במקום ”שר או מנהל כללי” יקראו ”אחד מאלה, לפי העניין:

(א)    ראש המועצה הדתית שמונה לפי תקנה 4(א) לתקנות ניהול מועצות (להלן - ראש המועצה הדתית);

(ב)    ממונה על המועצה הדתית בעל סמכות הכרעה שמונה לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי הדת היהודיים (להלן - ממונה בעל סמכות הכרעה);

(ג)    יושב ראש ועדה ממונה על המועצה הדתית שמונה לפי סעיף 10ב(ג) לחוק שירותי הדת היהודיים (להלן - יושב ראש ועדת ממונה);

(ד)    מזכיר המועצה שהוא מורשה חתימה זמני לפי תקנה 26א לתקנות ניהול מועצות (להלן - מורשה חתימה זמני)”;

(4)    בסעיף 32 לחוק, במקום ”שר, נציב השירות, היועץ המשפטי לממשלה, מנהל כללי וסגנו לענייני מנהל ומנהל יחידת סמך” יקראו ”נציב השירות, היועץ המשפטי לממשלה, המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת, ראש המועצה הדתית, ממונה בעל סמכות הכרעה, יושב ראש ועדה ממונה או מורשה חתימה זמני, לפי העניין”;

1    ס׳׳ח התשל”א, עמ' 130.

2    ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 50.

3    ק”ת התש”ל, עמ' 1721.

(5)    בסעיף 34(6) לחוק, במקום ”המנהל הכללי של המשרד או מי שהמנהל הכללי מינה לכך” יקראו ”ראש המועצה הדתית, ממונה בעל סמכות הכרעה, יושב ראש ועדה ממונה או מורשה חתימה זמני, לפי העניין”;

(6)    בסעיף 35 לחוק, במקום ”המדינה” יקראו ”המועצה הדתית”;

(7)    בסעיף 40(ב) לחוק, במקום ”מהשירות” יקראו ”מהמועצה הדתית”;

(8)    בסעיף 48 לחוק -

(א)    בסעיף קטן (א), במקום ”לשר” יקראו ”למנהל הכללי של המשרד לשירותי דת, ראש המועצה הדתית,

ממונה בעל סמכות הכרעה או יושב ראש ועדה ממונה לפי העניין” ובכל מקום, במקום ”השר” יקראו ”המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת, ראש המועצה הדתית, ממונה בעל סמכות הכרעה או יושב ראש ועדה ממונה לפי העניין” ואחרי ”רשאי” יקראו ”באישור היועץ המשפטי למשרד לשירותי דת”;

(ב)    בסעיף קטן (ב), במקום ”רשאי השר” ייקראו ”המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת, ראש המועצה הדתית, ממונה בעל סמכות הכרעה או יושב ראש ועדה ממונה, לפי העניין”;

(ג)    בסעיף קטן (ג), במקום ”השר רשאי” יקראו ”המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת, ראש המועצה הדתית, ממונה בעל סמכות הכרעה או יושב ראש ועדה ממונה, לפי העניין”;

(ד)    במקום סעיף קטן (ד), יקראו ”(ד) הסמכויות הנתונות לפי סעיף זה אינן גורעות מסמכות נציב השירות לפי סעיף 47”;

(10)    בסעיף 50 לחוק, במקום ”המדינה” ובמקום ”היחידה” יקראו ”המועצה הדתית”;

(11)    בסעיף 64 לחוק, במקום ”לשר, למנהל הכללי, או לסגנו לענייני מינהל, למנהל יחידת הסמך” יקראו ”למנהל הכללי של המשרד לשירותי דת, לראש המועצה הדתית, לממונה בעל סמכות הכרעה, ליושב ראש ועדה ממונה או למורשה חתימה זמני, לפי העניין”;

(12)    בסעיף 68 לחוק, במקום ”לפי סעיף 46א לחוק המינויים”, יקראו ”לפי חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל”, לעניין זה, חוקת העבודה היא הסכם קיבוצי כללי שנחתם ב-1.2.60 בין הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים לבין מרכז השלטון המקומי בישראל;”;

(13)    סעיף 71 לחוק לא יחול;

(14)    במקום סעיף 76 לחוק יקראו:

”76. חוק זה לא יחול על עבירות משמעת שבוצעו לפני פרסום ההודעה בדבר החלת חוק שירות המדינה (משמעת)

על עובדי המועצות הדתיות4.”

כ”ב בטבת התשע”ד (25 בדצמבר 2013)

(חמ 3-4732)

נפתלי בנט

_    השר לשירותי דת

4 י”פ התשע׳׳ד, עמ' 3127.

3127 ילקוט הפרסומים 6735, י”ב בשבט התשע׳׳ד, 13.1.2013