גיליון 6736 עמוד 1 מתאריך 15/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בשבט התשע״ד    6736    15 בינואר 2014

עמוד    עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה.............. 3142

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר להכרה לפי חוק

מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים.............................. 3142

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר לרישיון לפי החוק

האמור....................................................................................... 3142

תיקון הודעה על מינוי ועדות רפואיות לעניין גמלת

ניידות........................................................................................ 3142

מינוי חברים לוועדות רפואיות לפי חוק לפיצוי נפגעי

גזזת............................................................................................ 3142

הסמכה לנותנת אישור לפי חוק רישוי עסקים................... 3142

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות בוועדות

פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער....................... 3142

הודעה על מינוי חשבים מלווים לפי תקנות שירותי

הדת היהודיים (ניהול מועצות)...................................... 3143

הארצית לתכנון ולבנייה.................................................... 3144

הסמכה בסמכויות ממונה לפי חוק אוויר נקי..................... 3144

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות.. 3144

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב................................ 3145

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים................................................. 3145

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (נשר)......................... 3145

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (ראשון לציון).................... 3145

הודעות בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין........................ 3145

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 3145

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 3151

הודעות מאת הציבור................................................................... 3152

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית שדות נגב 3144 מינוי ממלאת מקום לנציג השר להגנת הסביבה במועצה