גיליון 6736 עמוד 2 מתאריך 15/01/2014הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 10(ב)(ד) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה בהתאם לסעיפים 16)ב( ו-)ג( לחוק-יסוד: הממשלה1, כי השר אביגדור ליברמן ימלא את מקום ראש הממשלה ביום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד )1 בינואר 2014( משעה 9:00 עד שעה 10.00.

על פי סעיף 9)ב( לחוק נמסרה הודעה לכנסת.

כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד )1 בינואר 2014( )חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168. 2 ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר להכרה

לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח-2008 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח-2008/ מיניתי את תמיר בן משה, נציג משרד החינוך, לחבר בוועדת ערר להכרה במקום מאיר שמעוני1.

י׳׳ט בטבת התשע׳׳ד )22 בדצמבר 2013( )חמ 3-4438(

שי פירון

_    שר החינוך

1    ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 742.

2    י״פ התשע׳׳ב, עמ' 2298.

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר לרישיון

לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס׳׳ח-2008 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)ב( לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח-2008/ מיניתי את תמיר בן משה, נציג משרד החינוך, לחבר בוועדת ערר לרישיון במקום מאיר שמעוני1.

י׳׳ט בטבת התשע׳׳ד )22 בדצמבר 2013( )חמ 3-4248(

שי פירון

_    שר החינוך

1    ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 742.

2    י״פ התשע״ב, עמ' 1134.

תיקון הודעה על מינוי ועדות רפואיות

לעניין גמלת ניידות

בהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט׳׳ו בסיוון התשל׳׳ז )1 ביוני 1977( ותיקוניו2 )להלן - הסכם(, אני מתקנת את ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות1, כך שברישה המקדימה את התוספת, במקום הקטע החל ב׳׳הרכבה של כל ועדה יהיה” עד ”להיות האחראי על ועדות גמלת ניידות” יבוא:

”ועדה רפואית מחוזית תורכב בידי רופא המחוז, או בידי רופא עובד לשכת הבריאות המחוזית שהוא מינה לעניין זה )להלן - רופא ממיין(, והיא תכלול שני רופאים שאחד מהם לפחות יהיה רופא מומחה בתחום הפגיעה; ואולם ראה הרופא הממיין צורך בכך, הוא רשאי לקבוע כי הרכב הוועדה יכלול שלושה רופאים ששניים מהם רופאים מומחים בתחומי הפגיעה.

ועדה רפואית לעררים תורכב בידי מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות מינה אותו לאחראי על ועדות גמלת ניידות או בידי רופא מומחה עובד משרד הבריאות שמינה אותו האחראי לעניין זה, והיא תכלול שלושה רופאים מומחים שאחד מהם לפחות יהיה רופא מומחה בתום הפגיעה.” ד' בשבט התשע”ד )5 בינואר 2014( )חמ 3-1505(

יעל גרמן

שרת הבריאות

מינוי חברים לוועדות רפואיות

לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ״ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ״ד-1994/ ולפי תקנה 10 לתקנות לפיצוי נפגעי גזזת )הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכב ועדות וסדרי עבודתן(, התשנ”ה-11995, אני ממנה את ד”ר ג'וליה אפלבאום, רישיון מס' 18732, מומחית בפסיכיאטריה, לחברה בצוות ועדות רפואיות מחוז הדרום. ז' בטבת התשע׳׳ד )10 בדצמבר 2013( )חמ 3-2583(

יעל גרמן

_    שרת הבריאות

1    ס”ח התשנ”ד, עמ' 277.

2    ק”ת התשנ”ה, עמ' 546.

הסמכה לנותנת אישור

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968; אני מסמיכה את סיגל אלרום, מפקחת מחוזית למזון בלשכת הבריאות המחוזית ירושלים, לעניין מתן אישור לפי הסעיף האמור.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכת משמשמת בתפקידה.

כ”ב בטבת התשע”ד )25 בדצמבר 2013( )חמ 3-2495(

יעל גרמן

_    שרת הבריאות

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 204; התשנ׳׳ח, עמ' 329.

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות בוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24 ו-24א לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991/ אני ממנה את המפורטים להלן לרשימת


1 ס”ח התשנ”א, עמ' 58; התשנ”ה, עמ' 319.


ילקוט הפרסומים 6736, י״ד בשבט התשע״ד, 15.1.2014 3142

1

   י״פ התש״ן, עמ' 2286; התשנ׳׳ג, עמ' 340 ועמ' 1988.

2

   י״פ התשל׳׳ז, עמ' 1813; התשע׳׳ד, עמ' 46.