גיליון 6736 עמוד 23 מתאריך 15/01/2014אולטימייט וידאו טכנולוג׳יס בע״מ

(ח׳׳פ 51-447501-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 5.1.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב שדה, ת״ז 057285579, מרח' אבא הלל 16, רמת גן, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יואב שדה, מפרק

יעדים בינלאומיים, שיווק וקידום מכירות בע״מ

(ח”פ 51-370619-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 6.1.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד תומר אשרוב, מרח' סחרוב 18, ראשון לציון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

תומר אשרוב, עו״ד, מפרק

אקסטרק מדיקל בע״מ

(ח״פ 51-452240-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 16.2.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' המשכית 6, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עינת קצנל, עו״ד, מפרקת

גלקסי אלקטרוניקס 2000 (998ו) בע׳׳מ

(ח״פ 51-264009-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 16.2.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' בן גוריון 33, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי טרבלסי, עו״ד, מפרק

בני בשיר שחאדה בע״מ

(ח״פ 51-332230-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 17.2.2014, בשעה 9.30, אצל המפרק, שד' המגינים 7, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר חזות, עו״ד, מפרק

עידן חקלאות בע״מ

(ח״פ 51-281325-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 27.2.2013, בשעה 12.00, במשרד עו״ד גלעד אבני, רח' בעלי המלאכה 2, קומה ב', נתיבות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלדד קורן, מפרק

אורי ענבר ניהול ויזום (998ו) בע״מ

(ח״פ 51-264270-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.3.2014, בשעה 19.00, במשרד המפרק, רח' רזיאל 3, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל קיציס, עו״ד, מפרק

לאוקורד.נט בע״מ

(ח״פ 51-369253-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

3163 ילקוט הפרסומים 6736, י״ד בשבט התשע״ד, 4ו20.ו.5ו