גיליון 6736 עמוד 24 מתאריך 15/01/2014א. פוד בול השקעות בע׳׳מ

(ח״פ 51-488608-4)

תתכנס ביום 2.3.2014, בשעה 17.00, במשרדי החברה, אצל דוד בועז ייעוץ וייזום עסקי בע׳׳מ, דרך מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור פרופר, עו״ד, מפרק

נתנאל אהרונוב בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-051109-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.3.2014, בשעה 10.00, במשרד רו׳׳ח עמיקם טיגר, רח' הפודים 24, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילנה מתתיהו, מפרקת

יקירביץ ברוינר, משרד עו״ד

(ח״פ 51-333848-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.1.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר יקירביץ, ת׳׳ז 051556140, מרח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אליעזר יקירביץ, מפרק

יקירביץ ברוינר, משרד עו״ד

(ח״פ 51-333848-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 13.3.2014, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר יקירביץ, מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 8.12.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אודי ירמיה, ת׳׳ז 036180818, מרח' בית גוברין 38, רמת השרון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אודי ירמיה, מפרק

א. פוד בול השקעות בע״מ

(ח״פ 51-488608-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 13.3.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' בית גוברין 38, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי ירמיה, מפרק

מישר א.י. 2011 בע׳׳מ

(ח״פ 51-462301-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.3.2014, בשעה 12.00, אצל עו׳׳ד ורדה רוזנטל, רח' רוטשילד 60, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורדה רוזנטל, עו״ד באת כוח המפרק

ספיירוקור בע׳׳מ

(ח”פ 51-346854-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל

ילקוט הפרסומים 6736, י״ד בשבט התשע״ד, 15.1.2014 3164