גיליון 6737 עמוד 1 מתאריך 19/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בשבט התשע״ד    6737    19 בינואר 2014

עמוד

רשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות)............................. 3170

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט....................................................... 3236