גיליון 6738 עמוד 1 מתאריך 19/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

19 בינואר 2014

עמוד

הסכם בדבר תשלום תוספת חד-פעמית לזכאים לקצבה מיוחדת .......................................3238

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קנייה (טובין)

ותקנות הבלו על הדלק ...................................................................3239

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) .....................................................3240

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) ............3241

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ...............................................................3242

3253.


הודעות מאת הציבור