גיליון 6739 עמוד 1 מתאריך 20/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בשבט התשע״ד    6739    20 בינואר 2014

עמוד    עמוד

מינוי סגן נשיא של בתי משפט לענייני תעבורה............... 3262

מינוי סגני נשיא בבתי המשפט............................................... 3262

הודעה על מינוי שופטים בבתי המשפט............................. 3262

הודעה על מינוי נשיא לבית הדין השרעי לערעורים .... 3263 הודעה בדבר סיום כהונתו של נשיא בית הדין השרעי

לערעורים ............................................................................... 3263

מינוי קאדים לכהונה בפועל.................................................... 3263

מינוי שופטות נוער........................................................................ 3263

מינוי רשמת בבית המשפט ....................................................... 3263

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה...................... 3263

מינוי רשם בבית הדין לעבודה............................................... 3264

הודעה על מינוי חבר וממלאת מקום במינהלת השקעות

בתיירות לפי חוק לעידוד השקעון הון....................... 3264

הסמכה לפי פקודת העיריות ................................................... 3264

הודעות על אישור תכניות ניקוז............................................ 3264 מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מקומיות

לתכנון ולבנייה..................................................................... 3265

הסמכה בסמכויות ממונה לפי חוק אוויר נקי................... 3265

מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול .. 3266 הסמכה לפי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה

על טובין .................................................................................. 3266

הודעה בדבר הארכת תוקפן של זכויות נפט ..................... 3266

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות

חכירה...................................................................................... 3267

מינוי פקידי רישוי לפי חוק כלי הירייה .............................. 3267

הודעות בדבר קביעת תקנים, שינויים בתקנים

וביטול תקנים........................................................................ 3268

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין....... 3269

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 3270

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ....................... 3288

הודעות מאת הציבור .................................................................. 3288

תיקון טעות