גיליון 6739 עמוד 3 מתאריך 20/01/2014



תוקף המינוי מיום ט״ז בטבת התשע״ד (19 בדצמבר 2013).

כ' בטבת התשע׳׳ד )23 בדצמבר 2013) (חמ 3-60-ה1)

ציפי לבני

שרת המשפטים

הודעה בדבר מינוי נשיא לבית הדין השרעי לערעורים

לפי חוק הקאדים, התשכ״א-1961 בהתאם לסעיף 22 לחוק הקאדים, התשכ״א-1961י (להלן -החוק), אני מודיעה כי מיניתי את הקאדי דאווד זיני, באישור ועדת המינויים, לפי סעיף 6 לחוק, לכהן כנשיא בית הדין השרעי לערעורים.

תוקף הכהונה מיום כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014), לתקופה של עשר שנים. ה' בשבט התשע״ד (6 בינואר 2014) (חמ 3-4783)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס״ח התשכ״א, עמ' 118; התשס״ב, עמ' 505.

הודעה בדבר סיום כהונתו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים

לפי חוק הקאדים, התשכ״א-1961 בהתאם לסעיף 22 לחוק הקאדים, התשכ״א-11961, אני מודיעה על סיום כהונתו של הקאדי אחמד נאטור2, נשיא בית הדין השרעי לערעורים, ביום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) עקב צאתו לגמלאות. ה' בשבט התשע״ד (6 בינואר 2014) (חמ 3-4783)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשכ״א, עמ' 118.

2    י"פ התשנ"ד, עמ' 3579.

מינוי קאדי לכהונה בפועל

לפי חוק הקאדים, התשכ״א-1961

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(ב) לחוק הקאדים, התשכ"א-11961, ובהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים, אני ממנה את הקאדי מחמד זבדה, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין השרעי לערעורים, נוסף על כהונתו בבית הדין השרעי ביפו.

תוקף המינוי לשלושה חודשים.

ז' בשבט התשע"ד (7 בינואר 2014) (חמ 3-260-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.

מינוי קאדי לכהונה בפועל

לפי חוק הקאדים, התשכ״א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(ב) לחוק הקאדים, התש^א^^1, ובהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים, אני ממנה את הקאדי מחמד אבו עובייד, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין השרעי לערעורים, נוסף על כהונתו בבית הדין השרעי בבאקה אל גרבייה.

תוקף המינוי לשלושה חודשים.

ז' בשבט התשע״ד (7 בינואר 2014) (חמ 3-260-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 118; התשס״ב, עמ' 505.

מינוי שופטות נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-11971, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על בטינה טאובר ורבקה פוקס לשמש שופטות נוער עד תום תקופת כהונתן בערכאת בית משפט מחוזי. כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014) (חמ 3-686-ה1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס״ח התשל״א, עמ' 134; התשס״ח, עמ' 688.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין טלמור פרס, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז הדרום, מיום כ״ד בטבת התשע״ד (25 בדצמבר 2013).

כ' בטבת התשע״ד (23 בדצמבר 2013) (חמ 3-64-ה1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשע״א, עמ' 928.

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין נלי רוסמן גליס, לרשמת של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז תל-אביב-יפו, מיום כ״ד בטבת התשע״ד (25 בדצמבר 2013). כ' בטבת התשע״ד (23 בדצמבר 2013) (חמ 3-2666)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס״ח התשנ״ה, עמ' 393.

3263 ילקוט הפרסומים 6739, י״ט בשבט התשע״ד, 20.1.2014