גיליון 6740 עמוד 1 מתאריך 21/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

21 בינואר 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה.............................................................3314

הודעות מאת הכונס הרשמי................................................................... 3340

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי -

ניהול נכסים עזובים.....................................................................3373

כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול.........................................................3373