גיליון 6740 עמוד 2 מתאריך 21/01/2014משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי


הרשמים לענייני ירושה


הודעות לפי חול! הירושה, התשכ״ה - 1965

-זורעה עלי בקשות לצו ירושה וצו קיום ;צוואה


בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצוו קיום צוואה.

ןןת. פטירה ן ושם המבקש I

ושם המנהח/ה

ומס' תי ק !

רח' כנפי ונשריש 15, הנין התאוהיש, ירוםליש

הרםש לענייני ירוםה הורוםשוש -

ורושווז

2013/ 30/09 ד ה לנגי א הרון דוד

דהו לנגי לויס

0ג202/ג

20/02/2013 הולנדר הריג׳יט

פרי דש ן לטה גינטה

ו'011'ן1ס^ק

24/08/1930 רוזנפלד שושנה

שנא פ חנה

9׳^ן111ס^ז

2 1/201 30/1 דה וההפט ׳־וסי

בה וההפט רחל (רוזנא

י3<־־2511e^ג

15/10/1992 שי־ח,־ יצחד

נoוו־וו הזל

2 /251100 1 2

22/10/2012 בן דוד אמנון מהלי

ה: ן דוד ^והצה;

2/20029

1/2013 20/1 קוה׳שין דהיטרי

יעשה

1/00072

13/10/2012 סלהן פצורה

ננ־"נזן בויא

1/2071"1

7/01/2032 1 וולף א חכסוד ר לא

וולף פרודמ

ס^^

1 0/00/201 1 הויהק לאורה

תרהר ש קיוש

0'5077י/ 1

100/2013/m םאזו חנה

ננא־ןו בזהותה

25C377£5^ ת

07/10/1996 חהאסאהבסעוד

חהס סעוד

1/20797

10/00/2012 פיקס אולגה גולד

פיקס השיה

1/20799

20125/^£1/0^ וזכו! עדנה

חכש ון^וכזו־ש

1/20701

90/00/0012 הן הרוך אילטת

הן ברו ך בן ורן

1/207Q2

1/2012 27/1 אסיסו רות

הי־ נס - אהרהש

1/20709

2 20/07/201 חיפםיץ ירהיהו יחז

ליפשיו ™לה

1/20006

06/06/2002 קפלן שרה הריש

שפלן ן^רנשדנ

2 תזס^ מ

17/11/2012 אליאסי אליעזר

אליאסי אכזתר

1/20019

גלרטר 0^בוגוו" הרי

גן עדינה

01גi£נ25c^ ת

הרואות

01/22/2002 ב״"שסטון הוכ״״ל

הלשסטון דוד

0/20320

1/10/2012^0 ריא כוכהה

וידל זיוה

2/20362

00/06/2012 לוי האיר

לוי לאה

^ס^ת

סססס/סש^^ס הלשסטון היכאל

הלשסטש אנזושוה

02וו250^02

בגש ענזר־

קלוגגוש דזי

2/20769

00/06/201 2S תליו ^־ריס אינס

וז^יו יהוחש

1 ^om

^00/201/^1 פרשטהן אלכסנדר

פרשטהן שנזזור״

1/2 0992

2/06/20115^ גרץ אנג׳לל

ג.רין אאונרד

י־־־־25110^ ת

21/035/20113 סאלש פרובש

ייו״10"וו פאהה

כ^^או/, 1

01/09/2012 לזרורסקי שושנה

פייזלר רדל

2/70780

27/19/2012 פפרנו ר^הטה

פישלב ולדי־מיר

1 /30098

1/16/2012 2 סרקש הלל דוד

פרקש שן דינה

1^^08000

25/10/2013 גיא כוכבה

וידל רפאל

1/30805


ילקוט הפרסומים 6740, כ' בשבט התשע״ד, 21.1.2014 3314