גיליון 6741 עמוד 1 מתאריך 21/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בשבט התשע״ד    6741    21 בינואר 2014

עמוד

מינוי חברים לוועדת התעסוקה לפי חוק חיילים

3378 ......

משוחררים (החזרה לעבודה)............................................

3379 ......

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים........

3379 ......

מינוי והסמכת מפקחים ומינוי מפקחי עבודה.............

3380 ......

מינוי מפקחת לפי חוק הגנת הצומח................................

עמוד

הודעה על מתן רישיון לעסוק במקצוע הרפואה

הווטרינרית............................................................................ 3380

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (ראשון לציון)................... 3383

הודעה לפי חוק הצהרוות מוות............................................... 3383

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 3383

הודעות מאת הציבור.................................................................. 3388