גיליון 6741 עמוד 7 מתאריך 21/01/2014הודעה לפי חוק הצהרות מוות מס' הרישיון שם הרופא הווטרינר

2950

ד״ר וצ'סלב סנטיורין

2951

ד״ר ולדיסלב ברוק

2952

ד״ר בילהה וילכפורט

2953

ד״ר אלכסנדרה זטקובסקי

2954

ד״ר מאיר שרם

2955

ד״ר אלינה ברצ'נסקי

2956

ד״ר דמיטרי ברצ'נסקי

2957

ד״ר ג'מיל אבו גנימה

2958

ד״ר דניאל משה

2959

ד״ר אורן חקו

2960

ד״ר דניאל גורנשטיין

2961

ד״ר סעיד ברכה

2962

ד״ר דרור עובד

2963

ד״ר דנה איילון

2964

ד״ר שי שלי

2965

ד״ר יואב ג'יימס איזנברג

2966

ד״ר אסתר מאיה רוזנטל חודורוב

2967

ד״ר דומיניק יעל עזיזה סלמה

2968

ד״ר עמוס שמואלי

2969

ד״ר אייל מישה

2970

ד״ר שגיא לוי

2971

ד״ר טל אפלבום

2972

ד״ר רעות מלצר

כ' בטבת התשע׳׳ד (23 בדצמבר 2013) (חמ 3-855)

נדב גלאון

מנהל השירותים הווטרינריים

הודעה על מינוי מנהל ארנונה

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976

נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל׳׳ו-1976י, מינתה מועצת עיריית ראשון לציון בישיבתה מיום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014), את שלומי קונסטנטין, ת׳׳ז 054596937, למנהל הארנונה למגורים ועמ׳׳ת (עסקים, מסחר ותעשייה לרבות מלאכה) לעניין החוק האמור. ז' בשבט התשע׳׳ד (8 בינואר 2014) (חמ 3-265-ה2)

דב צור

_    ראש עיריית ראשון לציון

1 ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 252.

בבית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

ת״ע 48855-12-13

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978, ובעניין: הצהרת מותו של הנעדר כמפורט בהודעה,

והמבקש: צבי לוי, ת׳׳ז XXXXXX300, ע׳׳י עו׳׳ד קובי שפירא,

מרח' ירושלים 39, קרית אונו, טל' 03-6123499, פקס' 03-6123424.

הודעה

להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בבקשה להצהיר מותו של אחיו, יעקב רצאבי, שנעדר ומשערים שהוא מת.

וזה תיאורו של הנעדר לפי הצהרת המבקש: מקום לידתו ותאריך לידתו: ישראל, 3.1.1947. התאריך הידוע האחרון שבוא נראה הנעדר עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז: 24.8.2006, תל אביב. מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון: הוסטל ״צהלה״, רח' עיר שמש 48, תל אביב. אזרחותו: ישראלית.

השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: 1. המבקש צבי לוי, אחיו של הנעדר, מרח' ההסתדרות 8, גבעתיים. 2. מנחם רצאבי, אחיו של הנעדר, מרח' עוזיאל 115, רמת גן.

3. אליהו רצאבי, אחיו של הנעדר, מרח' טרומן 24, רמת גן.

כל מי שיש לו ידיעות על הנעדר הנ״ל, מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם מעוניין, הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

ענבל לוי, מזכירה

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר״ק 2206-10-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ע.כ. עבודות מסגרות בע״מ,

והמבקשת: עליזה כהן, ע״י ב״כ עו״ד דוד סופיר, מרח' הרטום 16 (בניין מיניקום - קומת כניסה) הר חוצבים, ת״ד 45151, ירושלים 91450, טל' 02-5713552.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.10.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

20.3.2014, בשעה 11.45.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

ילקוט הפרסומים 6741, כ' בשבט התשע״ד, 21.1.2014    3 8 33