גיליון 6742 עמוד 1 מתאריך 22/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בשבט התשע״ד    6742    22 בינואר 2014

עמוד    עמוד

שינוי אזורי פעולה של לשכות רישום    מקרקעין................ 3390    הודעה    בדבר    אגרה בעד החזקת מקלט    טלוויזיה.............. 3391

הסמכה לתת היתר לקבלת אשראי לרשות מקומית    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 3392

לפי חוק יסודות התקציב.................................................. 3390    הודעות    לפי    חוק התכנון והבנייה........................................... 3395

תיקון ותיקון לתיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט............................ 3405

תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים

- לימוד ופעולות.................................................................. 3390    הודעות    מאת    הציבור.................................................................. 3406