גיליון 6743 עמוד 1 מתאריך 26/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בשבט התשע״ד    6743    26 בינואר 2014

עמוד

הרשאות לפי פקודת הפרוצורה הפלילית (עדות) .................................................3414

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ..........3420

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................3421

הודעות מאת הציבור........................................................................3431

תיקוני טעויות