גיליון 6744 עמוד 1 מתאריך 28/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ז בשבט התשע״ד    6744    28 בינואר 2014

עמוד

תיקוני תקנון הכנסת..................................................................... 3438

הודעה בדבר מינוי ועדה ציבורית והרכבה לפי חוק

הכנסת..................................................................................... 3438

הארכת מינוי לראש אבות בית הדין הרבני........................ 3438

הודעות על הכרה בחברה בגוף יישום מוכר לפי חוק

לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות... 3438 תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה (תל אביב).................................... 3439

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (כפר תבור)............. 3439

עמוד

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין.......................... 3439

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2013....... 3439

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2013 ... 3440

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 3443

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 3445

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט............................ 3460

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 3460

הודעות מאת הציבור................................................................... 3461