גיליון 6745 עמוד 1 מתאריך 28/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בשבט התשע״ד    6745    28 בינואר 2014

עמוד

מינוי חבר לוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ..................................3466

מינוי נציג למועצת יועצי מס מייצגים .........................................................3466

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ..........3466

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) ..........................3466

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות

המקומיות (הוראת שעה) ................................................................3467

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה .............................................................3468

הודעות מאת הציבור    3473