גיליון 6746 עמוד 1 מתאריך 30/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ט בשבט התשע״ד    6746    30 בינואר 2014

עמוד

הודעה על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד............ 3478

הודעה על אישור תבנית מיתאר ארצית............................. 3478

הודעה על פטור חד-פעמי ממכרז לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)................................................................ 3478

הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי בבלים

ולשידורי לוויין.................................................................... 3478

מינוי מנהלת לשבת הוצאה    לפועל...................................... 3478

הודעה על הטלת תפקיד ראש רשות התאגידים............. 3478

תיקן למבחנים למתן תמיבה של משרד הבריאות במוסדות רפואיים הנותנים מענקים לרופאים המועסקים בבתי חולים ציבוריים במקצועות במצוקה ובפריפריה ... 3478

עמוד

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות התעבורה .. 3479

הודעות בדבר השעיית חברים מלשבת עורבי הדין....... 3479

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות

(בובב יאיר).............................................................................. 3481

הודעות בדבר רבישת קרקעות לצורבי ציבור ותיקון

טעות דפוס בהודעה באמור............................................. 3481

הודעה לפי חוק הצהרוות מוות............................................. 3485

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 3485

הודעות מאת הבונס הרשמי.................................................... 3490

הודעות מאת הציבור.................................................................. 3490