גיליון 6747 עמוד 1 מתאריך 30/01/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בשבט התשע״ד    6747    30 בינואר 2014

עמוד


עמוד

קביעת השטח שייוחד לפעילות מוזאון הכנסת ................ 3498

הודעה על לשכות הוצאה לפועל שבהן פועל מסלול

מזונות ...................................................................................... 3498

הודעה בדבר עדכון סכום המחזור השנתי לפי חוק

העמותות ................................................................................ 3498

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק לסילוק

ולמיחזור צמיגים................................................................. 3498

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק להסדרת

הטיפול באריזות .................................................................. 3498


הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק מניעת

זיהום הים ממקורות יבשתיים....................................... 3498

הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון . 3499 הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2014 לפי תקנות

רואי חשבון............................................................................ 3499

הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה (הרצליה)... 3500 הודעות מאת הציבור................................................................... 3500