גיליון 6748 עמוד 1 מתאריך 02/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באדר א' התשע״ד    6748    2 בפברואר 2014

עמוד    עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר................................................. 3502 מינוי חבר בהנהלת הקרן למניעת זיהום הים לפי

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת    תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים )הקמת

המסים (גבייה)...................................................................... 3502    קרן    למניעת זיהום הים)..................................................... 3502

הסמכת מפקחים לפי שירות התעסוקה................................ 3502    הודעות    לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 3503

הודעות בדבר הצורך לבחור רב עיר (בת ים, מודיעין-    הודעות לפי פקודת האגודות שיתופיות............................. 3522

מכבים-רעות)....................................................................... 3502    הודעות    מאת הציבור................................................................... 3523