גיליון 6748 עמוד 18 מתאריך 02/02/2014השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

׳ישוב: צורן- קדימה רחוב: רמז 55. החלקה שבתשריט נמצאת בחלקו הצפוני מערבי של הישוב קדימה שבשרון.

גושים וחלקות:

גוש: 8036 חלקות במלואן: 196. מטרת התכנית:

הגדלת השטח המותר למטרות עיקריות והתכסית ע^^ הקיים לאפשר רישוי קירוי גג בריכה טיפולית קל קיים החורג מתקנות של תכניות קודמות.

עיקרי הוראות התכנית:

1.    הגדלת השטח למטרות עיקריות המותר לבנייה מ-28% ל- 28% ועוד 22% לקירוי קל ולמתקני בריכת שחיה, במגרש 2247/1.

2.    הגדלת התכסית מ'- 20% ל- 42% במגרש 2247/1.

3.    שינוי קו בניין צפון מזרחי מ'- 3.00 מ' ל- 2.20 מ' עבור סככה לקירוי קל של בריכת שחיה.

4.    שינוי קו בניין צפון מערבי מ'- 4.50 מ' ל- 1.80 מ' עבור סככה לקירוי קל של בריכת שחיה.

5.    קביעת זכויות והוראות בנייה בתחום התכנית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 15/02/2013 ובילקוט הפרסומים 6528, התשעג, עמוד 2138, בתאריך 07/01/2013.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שרונים, הצורן 4 נתניה 42504, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il .

רות יוסף

יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: גלילית מחוז הדרום הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

11/ 02/ 187

שם התכנית: מצודת יתיר- בית היערנים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום (גלילי) מופקדת תכנית מפורטת מס': 11/ 02/ 187 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    11/ 02/ 105

אישור ע"פ תמ״א    תמא/ 22

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

בית היערנים ביער יתיר, מזרחית למיתר קואורדינטה 203,375 :X קואורדינטה 582,875 :Y

גבולות התכנית:

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש: 100004 חלקות במלואן: 4. גוש: 100004 חלקי חלקות: 3, 9 - 10. גוש: 100006 חלקי חלקות: 1. גוש: 100341 חלקות במלואן: 3. גוש: 100341 חלקי חלקות: 1, 4 - 6.

מטרת התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח "מצודת יתיר - בית היערנים" וסביבתו הקורבה כמרכז יערני לאירוח, נופש, חינוך וטיולים בסביבה.

עיקרי הוראות התכנית:

*    שינוי ״עוד מ"אזור מיוער" ל "מבנים ומוסדות ציבור ותיירות", "שטח ספורט" ול "מתקן הנדסי".

*    שינוי ״עוד מ"אזור מיוער" ל"יער נטע אדם קיים" ו" יער פארק קיים".

*    קביעת תכליות, שימושים, הוראות ומגבלות בנייה ותנאים למתן היתר בנייה.

*    קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפניםwww.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית - מחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.


ילקוט הפרסומים 6748, ב' באדר א' התשע״ד, 2.2.2014 3518