גיליון 6749 עמוד 1 מתאריך 04/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

4 בפברואר 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 3542

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 3564

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי -

ניהול נכסים עזובים.....................................................................3593

כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול.........................................................3594