גיליון 6750 עמוד 1 מתאריך 04/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באדר א' התשע״ד    6750    4 בפברואר 2014

עמוד

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים...................................................... 3600

הודעה בדבר פטור בתנאים מאישור הסדר כובל........................................................ 3600

הודעות על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ערד ולמועצת הרשות................................. 3600

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.......... 3602

הודעות מאת הציבור............................................................................... 3607