גיליון 6751 עמוד 1 מתאריך 05/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

בפברואר 2014


ה' באדר א' התשע״ד    6751    5

עמוד

הארכת מינוי יושב ראש ועדה לענייני פיצויים ותמלוגים

לפי חוק הפטנטים................................................................. 3610

הסמכת מפקחים לפי חוק עובדים זרים .............................. 3610

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)......... 3610

הסמכה לאשר שיכון ציבורי...................................................... 3612

מינוי קציני מבחן למבוגרים...................................................... 3612

מינוי קצינות מבחן לנוער........................................................... 3612

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה).................................................................... 3612

שינוי מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק ההגנה על חוסים.. 3612

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי    דין................................... 3613

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק אימוץ ילדים......................... 3613

מינוי חברה בוועדת ערר לפי תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים

במעונות לזקנים)............................................................................. 3613

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.................... 3613

מינוי חברות בוועדות אבחון לפי חוק הסעד

(טיפול במפגרים)................................................................... 3613

עמוד

הודעות בדבר עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק החומרים

המסוכנים וחוק אוויר נקי.......................................................... 3613

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי................................................. 3614

הסמכה לפי פקודת בריאות העם.................................................... 3614

מינוי ממונה לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים....................... 3614

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתו של ראש מועצה

אזורית....................................................................................... 3614

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר לפי תקנות בית

הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר)...... 3615

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין.............. 3615

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות

(כוכב יאיר)......................................................................................... 3615

מיני מנהל ארנונה (יואב)...................................................................... 3615

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.................................................... 3616

הודעות מאת הציבור............................................................................. 3651

דוחות שבועיים של בנק ישראל....................................................... 3680