גיליון 6751 עמוד 2 מתאריך 05/02/2014הארכת מינוי יושב ראש ועדה לענייני פיצויים ותמלוגים

לפי חוק הפטנטים, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק הפטנטים, התשכ״ז-1967 י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני מאריכה את מינוי של יצחק אנגלרד, ת״ז 3065568545, שופט בקצבה של בית המשפט העליון, ליושב ראש הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום ב' בשבט התשע״ד (3 בינואר 2014).

א' בשבט התשע״ד (2 בינואר 2014) (חמ 3-1498-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשכ״ז, עמ' 148.

2    ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

3    י״פ התשע״ב, עמ' 2626.

הסמכת מפקחים

לפי חוק עובדים זרים, התשנ״א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ב לחוק עובדים זרים, התשנ״א^^1 2 (להלן - החוק), אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים ששמותיהם מפורטים להלן למפקחים לשם הפיקוח על ביצוע ההוראות המפורטות לפי החוק:

בצלאל אביטבול נתנאל לוי.

כ' בטבת התשע״ד (23 בדצמבר 2013) (חמ 3-3866)

גדעון סער

_    שר הפנים

1 ס״ח התשנ״א, עמ' 112; התש״ע, עמ' 488.

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)1 אני מרשה את עובדי משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים שלהלן: עבירות לפי סימנים ג'1 ו-ה' לפרק השני בפקודת התעבורה2 (להלן - הפקודה);

עבירות לפי תקנה 84א לתקנות התעבורה, התשכ״א-31961 (להלן - התקנות);

עבירות לפי חלק ה' לתקנות - למעט פרק חמישי; עבירות לפי חלק ו' לתקנות - למעט פרק רביעי,

1    חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

3    ק״ת התשכ״א, עמ' 1425.

סימה שונטל בגאיו רמזי בינו דוד יוסף

רבקה כהן מירב פלור שרונה קרסגי סלי עופר נוח

ציבור הנוסעים באוטובוסים ובמוניות שלגביהם ניתן רישיון לפי הפקודה והתקנות, לא ייחקרו כחשודים בביצוע העבירות האמורות.

תוקף הרשאה זו עד יום י״ט בטבת התשע״ו (31 בדצמבר 2015) וכל עוד מקבלי ההרשאה עובדים במשרד האמור. כ"ב בטבת התשע"ד (25 בדצמבר 2013) (חמ 3-279-ה1-1)

יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)1 אני מרשה בזה את אלכסנדר רמי ועמיקם ארז, עובדי אגף המכס ומע"מ במשרד האוצר לערוך חקירות בקשר לביצוע על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם: פקודת המכס2;

חוק סוכני המכס, התשכ״ה-31964; פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4; פקודת הכהילים המפולגים5;

פקודת היבוא והיצוא [נוסח משולב], התשל״ט-61979; פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א-81961; חוק זכות יוצרים, התשס״ח-2007’; פקודת זכות יוצרים10;

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-1972"; פקודת סימני סחורות12;

עבירות לפי סימן ו' בפרק י״א לחוק העונשין, התשל״ז-131977;

ילקוט הפרסומים 6751, ה' באדר א' התשע״ד, 5.2.2014 3610

1

   חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

3    ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.

4    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.

5    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.

6    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

7    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.

8    ס״ח התשכ״א, עמ' 64.

9    ס״ח התשס״ח, עמ' 38.

10    חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.

2

   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.

12    חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.

13    ס"ח התשל"ז, עמ' 226.