גיליון 6752 עמוד 1 מתאריך 06/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' באדר א' התשע״ד    6752    6 בפברואר 2014

עמוד

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות הממשלה

וניהולן...................................................................................... 3682

הודעה על הארכת כהונתו של המפקח הכללי של

משטרת ישראל...................................................................... 3682

הודעה על הארכת כהונת נציב    בתי הסוהר....................... 3682

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים).............................................. 3682

הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כוח אדם..................................................................... 3682

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות....... 3683

הודעה על החלטות האדמיה ללשון הערבית.................... 3683

עמוד

מינוי וביטול מינוי מומחים להערכת מסוכנות לפי חוק

כלי הירייה.............................................................................. 3684

מינוי ממונה לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה................ 3684

הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים)..... 3684

הודעה על סכומים מעודכנים לפי החוק האמור.............. 3684

שינוי הרכב ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה........... 3685

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר בירוחם 3685 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור....................................................... 3685

הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין....................... 3685

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות......................................... 3686

הודעות בתי הדין הרבניים........................................................ 3686

הודעות מאת הציבור................................................................... 3692