גיליון 6752 עמוד 2 מתאריך 06/02/2014הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות הממשלה וניהולן

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 16(ג) לחוק-יסוד: הממשלה1, קבעה הממשלה כי השר משה יעלון יזמן את ישיבות הממשלה וינהלן, בעת העדרו של ראש הממשלה מהארץ, מיום כ׳׳א בשבט התשע׳׳ד )22 בינואר 2014( עד יום כ׳׳ד בשבט התשע׳׳ד )25 בינואר 2014(.

על פי סעיף 9)ב( לחוק הממשלה, התשס״א-22001, נמסרה הודעה לכנסת.

כ׳׳ב בשבט התשע׳׳ד )23 בינואר 2014( )חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

הודעה על הארכת כהונתו של המפקח הכללי של משטרת ישראל

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1971

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 8א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל”א-11971, על פי המלצת השר לביטחון הפנים, החליטה הממשלה להאריך את תקופת כהונתו של רב ניצב יוחנן דנינו2 בתפקיד המפקח הכללי של משטרת ישראל בשנה נוספת, מסיום שלוש השנים של תקופת הכהונה הקיימת עד יום י׳׳ב באייר התשע׳׳ה )1 במאי 2015(. כ׳׳ז בשבט התשע׳׳ד )28 בינואר 2014( )חמ 3-602-ה4(

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס׳׳ח התשמ״ב, עמ' 201.

2    י״פ התשע״א, עמ' 2834.

הודעה על הארכת כהונת נציב בתי הסוהר

לפי פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-1971 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 78 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-11971, על פי המלצת השר לביטחון הפנים, החליטה הממשלה להאריך את תקופת כהונתו של רב גונדר אהרון פרנקו2 בתפקיד נציב בתי הסוהר בשנה נוספת, מסיום שלוש השנים של תקופת הכהונה הקיימת עד יום כ״ח בניסן התשע״ה )17 באפריל 2015(.

כ״ז בשבט התשע״ד )28 בינואר 2014( )חמ 3-32-ה1(

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס״ח התשמ״ב, עמ' 201.

2    י״פ התשע״א, עמ' 4312.

הסמכה וצו הענקת סמכויות

לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-1961, לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ״ג-1963, ולפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ״ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-21961, וסעיף 97 לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ״ג-31963 )להלן - חיקוקי המס(, וסעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ״ו-41996 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי משרד האוצר חיים נמדר ודרור כהן, שהם פקידי שומה המועסקים בביצוע חיקוקי המס, לערוך חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין, ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות האמורות בירורי המס וכן בסמכויות על פי החוק כדלקמן: )1( סמכויות עיכוב על פי סעיף 67 לחוק למעט סמכות לעכב אדם העומד לעבור עבירה; סעיף 68 לחוק; על סמכויות עיכוב כאמור, יחולו הוראות סעיפים 73)א(, 73)ב( רישה ו-74 לחוק;

)2( סמכות מעצר על פי סעיף 23)א()2(, )3( ו-)6( וסעיף 23)ב( לחוק.

תוקפה של הסמכה זו עד יום ט' בטבת התשע״ה )31 בדצמבר 2014(, וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם. כ' באדר א' התשע״ד )20 בינואר 2014( )חמ 3-2849(

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס״ח התשנ״ב, עמ' 6.

2    ס״ח התשכ״א, עמ' 100; התשכ״ד, עמ' 91.

3    ס״ח התשכ״ג, עמ' 156.

4    ס״ח התשנ״ו, עמ' 338; התשנ״ז, עמ' 116.

הסמכת מפקחים

לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19)א1( לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו-11996 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים הרשומים מטה, למפקחים לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי החוק: בצלאל אביטבול נתנאל לוי.

כ' בטבת התשע״ד )23 בדצמבר 2013( )חמ 3-2731(

גדעון סער

_    שר הפנים

1 ס״ח התשנ״ו, עמ' 201; התש״ע, עמ' 488 )501(.

3682    ילקוט הפרסומים 6752, ו' באדר א' התשע״ד, 6.2.2014