גיליון 6753 עמוד 1 מתאריך 10/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י' באדר א' התשע״ד    6753    10 בפברואר 2014

עמוד

הודעה בדבר הכרזה על אדם זר כעל    פעיל טרור............ 3702

הודעה בדבר ביטול הכרזה על אדם זר כעל פעיל טרור. 3703 הודעה בדבר הכרזה על חבר בני אדם זר כעל ארגון

טרור............................................................................................ 3704

הודעה בדבר ביטול הכרזה על חבר בני אדם זר כעל

ארגון טרור............................................................................... 3705

עמוד

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן............................... 3706

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........ 3711

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 3715

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 3719

הודעות מאת הציבור................................................................... 3747