גיליון 6754 עמוד 1 מתאריך 11/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באדר א' התשע״ד


6754


11 בפברואר 2014


עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות.......................... 3758

הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)................................................................. 3758

הודעה על מינוי חבר למועצת הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים................................................................ 3758

הודעה על מינוי חברה מקרב הציבור ברשות לשירותים

ציבוריים - חשמל............................................................... 3758

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה.............................. 3758

מינוי ממונה לפי חוק להגנת הספרות והסופרים

בישראל................................................................................... 3758

עמוד

הענקת סמכויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) .... 3759 הודעה על השבתת לשכת ההוצאה לפועל בכפר סבא 3759 הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה לפי חוק כבישי אגרה

(מנהרות הכרמל) ................................................................. 3759

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות

(רמת גן)................................................................................... 3759

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 3760

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ....................... 3773

הודעות מאת הציבור.................................................................. 3781