גיליון 6755 עמוד 1 מתאריך 13/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באדר התשע״ד    6755    13 בפברואר 2014

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.................................................................................. 3786

הודעה על מינוי חבר במועצה לגנים לאומיים, שמורות

טבע ואתרים לאומיים...................................................... 3786

מינוי נציג שר האוצר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה 3786 הודעה על מינוי חבר ועדת ערר לפי תקנות פיצוי נפגעי

אסון טבע (קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם)......... 3786

עמוד

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה................................ 3786

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (נצרת עילית).......................................................................... 3786

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 3787

הודעות מאת הציבור.................................................................. 3800