גיליון 6756 עמוד 1 מתאריך 16/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

בפברואר 2014


ט״ז באדר א' התשע״ד    6756    16

עמוד

הודעה על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה........................ 3810

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה................ 3810

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...................... 3811

הודעות על בקשות לתיקון ההודעה בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים........................................................ 3811

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים.......... 3812

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ"א 16/ 4/ 2................... 3812

עמוד

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה

מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות

הציבור תמ"א 13/ ב/ 1/ 2.................................................... 3813

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור........................ 3813

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 3816

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 3845

הודעות מאת הציבור................................................................... 3846

הודעת המערכת