גיליון 6757 עמוד 1 מתאריך 17/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז באדר א' התשע״ד    6757    17 בפברואר 2014

עמוד

מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע) ולפי חוק בתי דין מינהליים. 3858 הודעה על מינוי חברים בוועדה הציבורית לקביעת

ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה............................... 3858

מינוי רשמת לענייני ירושה ואזורי פעולתה........................... 3858

מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים.................................. 3858

מינוי חוקר ילדים לפי החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת

ילדים)............................................................................................. 3858

מינוי עוזר פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה..................... 3859

מינוי ועדה לפי חוק הגנת סמלים............................................... 3859

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים............................................. 3859

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים........................ 3859

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית כפר פינס-מנשה.... 3859

עמוד

הודעה על שיעור הריבית המעודכן לעניין הכנסה

מנכס שאינו נכס מקרקעין..................................................... 3859

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל............................ 3860

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית קרית גת לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות

פקחים)........................................................................................... 3860

הודעות על מינוי מנהלי ארנונה (שפרעם, דלית אל-כרמל) 3860

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (דלית אל כרמל)...... 3860

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.. 3861

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות................................... 3861

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני

טעויות בהודעות כאמור........................................................ 3861

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................ 3873

הודעות מאת הציבור........................................................................ 3879