גיליון 6758 עמוד 1 מתאריך 18/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באדר א' התשע״ד    6758    18 בפברואר 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 3890

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 3901