גיליון 6758 עמוד 2 מתאריך 18/02/2014משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה


הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 1965

הודעה עלי בקשות לצו יחשה וצו קיום צוואה

בששאם לסעיף ם6 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות כקשות לציו ירושה וצו קיום צוואה.

[החס7 וזי ש    ן ן שם ווה הת/ה    ןןחל פטירה ן םשרצמבקש    I

הרשם לענייני ירושה בירישלים - רח' כנפי הנשרים 15, בנין החאיהים, ירישליש

munT

1 1/08/201:5

ר־וינכלןי היכאל

2/20693

02/12/2001

שפיגל הלה

1/30243

26/05/201 1

דרביש הרים

1/20255

21/1 2/201 3

יQ:ייLהיי^ ננסת,ק

1/30980

29/1 2/201 3

שאנה רן ב; ר והם

1/20253

62/12/2013

אלישבע

1/30900

161/1C3/C32M 95

ישנה ע]קן־זה

1 /30 0220

1 2/03/2016

נזי0ןבי[וי אמרהם

1/^0 0522

245/65/201 2

בנטון סלוהח

VH002

7/10/2013־ 1

גופהן אברהם

21011/ת

02/02/2013

^;^־:1וןן שיאב

1 /21 01 3

13/10/2012

נזו־ון יחום

1 /2)1 02 25

24/11/2012

גולדברג רפאל

1/2510145

21/12/2013

אלול חהר

1/31020

ב 10/05/201

סרס- יזנ;ה

1/31021

ב 20/06/201

^;נלתי־ ן5]החיז

1 /31 025()

5י 01 2/ 55/12 2

□:!::.'וזי חיכאל

1 ,/H 02553

115/02 /2 01 2

עיאכ החרב^

1/351 K)45

2/2013א/09

ברון חוה

י"0 311/ 1

05;i/01^/201 3

ברשישט שהחה

3/26220

03/12/2013

הרוש רפאל

1/30920

0/2013ו/22

שוקרון פליהיה

1/30974

3 1/201 ש/14

הרנקק ס טלה

1/00700

22/1 2/201 6

היהש י0ניי רוחי

1 /30925

00/01/2002

ברקוס >4ל'־הו

1 //^65975^

1 ^3/1 2/201 3

לr־־נ■תני]ו וזיה חליזבט

1^30910

5י 2/201 0/1 2

אקחיוי Jנוק־־זה

30 9D/ת

22/02/2012

בה־ ששחי יוניה

1/31920

29/12/2015

בירטוב הרדח

1/30006

23/1 0/20013

ננזרחי בהרן

1/3100^

2 2/1 1 /20125

כזרחי מלכה

1/31009

2016/ !/ו^ 2

ההן מסעודה

1 /H 510

11/12/2015

בלו שאין הרברט

1 /H 91 7


אלדר רות שטיין מרים דהן ציונה אאביק יונה ונטיה וחק לנדאו אליעזר זקן רושת חישאלי חנה חטון שירה דידי בפיי־טגנד אלה ביטח שחה דידי נזרו־ן עהרי חנן יל^ג קוקורצ שרו ח ■־ונושנה לרקח סייכ1י עהוס גדולתי ?אה: -שגיניוכן עג יהי הרים שבו חזינה החן עהח חנן

בר נםיםlט כולוהוו בלה קפלן שרה לאה שוקרון היכל ג׳אני הרנקק ירד־ן רוס ששל ענח קרקוס נפרנלי קראוס נפחקו Jני־נlצ אהולה בח-ש קאן שרחי הנשה זני^־כווב- דבלל ננזור א ילן מזור אי־לן כהן יוסף

סאון שאיין מירנהילקוט הפרסומים 6758, י״ח באדר א' התשע״ד, 18.2.2014 3890