גיליון 6758 עמוד 3 מתאריך 18/02/2014וות. פטירה ן ןשםהרבקא I

ן ונשם ו^כזו::־ת^ז^

ןר0 תיקן

^ננ5/20נ0/^1 אמיר שנזו^סל

אמיר אברהם

צתאות

1/21018

22/05/2013 אמיר ש^אל

במיר פטנה

1/^101^

׳0/2003 0/^0 דואירויב נח׳דה

ראי־טברט גולדה

0/31029

2013/^20/1 טלמוראמיר

בטט ש ו

1/21029

2000/^0/0^ חזניוכ י־ורינה

חהלויצעו דנה

V21 035■י

00/06/2012 אמעוני־ אאי

יינרעו ני ילדא

1/01022


בת-נשבע אב^ך בר-טוב, רשמ ת

הרשם לעניאי ירושה בתל אביב - רח׳ השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב

^3/1 H/0!C0C025

יתניאלוב בוריא

ורגשגת

10681 2/1

0/2012ש/ה2

חורש צשי

^■והר

2 9/0051/201־00

נ1יור ראובן

1/1 00268

0 9/00/201 2

ג.י^יסו דינה

71־ו^180/ 1

16/02/1 992

ואגודאייב יורי

2/1 80205

^1ה9/2)0/^^

חןיזן אידה הבילה

1/1 80019

22/12/2012

ביבין צי־נ:!־!

2 /1 8031 5

030/1 0/29135

חחן י־[;!

8061 1/1

09/05/1 022

שאכנזי ^בתאי

7־80635 1/1

21 /0 C3/291 2

ויינר חרוז

1/1 80640

26/1 1 /2009

ויזובאאי איו׳פ־

1/1 806391

996 ו/ 20/10

חהן א^־ אליהו

1/180690

26/08/201 2

דרור מירה

1 /1 8063965

0/2012נ/20

צלמה דו ד

1 /1 80639 31

22/1 9/1 090

אאיר י־ צבי

1 /1 8063958

/ 0 1 / 2 09 2

ורידי־ אהתן

700־1/180

0/2012נ/10

אבישד וזי־ים

2 /180702

20/02/20 1 2

צור עידן

1/180702

2^/0 9 /2012

ניוין וזיים

2/180700

נ^ננה 1/^01/^22

עפג.י^ ררזל

1/180705

29/05/2012

אוטלר משה

1/1807065

85 נ20/׳91/01

באדר נט1וייה

1 /1 807039

2 9/0 0/2012

דנציא יעאב

31/18071 2

21/07/2007

שניידר איאא

1/180712

2012/ה0/ 21

רחמים עאדה

2/18071 0


מייבב רוב נתניא יאשועה שור דורש רות פרינצב אבלה ;יטהר דוד יהושע אימה כ וזן אי־רית ליבין גטשון טויו־ן רונית טיהר יu;פl ויי־נו־ וו1 ירמה וקובאאי לואי כוזן פנחא-הבנר דמארי־ טואי נא^־כז^ז שרה מזאילי־ יעיקב ורדי לירון אבימור איורי צ: ו נ־ ננר: י ניבזי:או ה: יייין עפג ין ב רזונ־יר[ אוטלר דיה בוצ׳צאי ונזטורייוז דנציא יאטרינה שניידר מויאיו העליון הילה


3891 ילקוט הפרסומים 6758, י״ח באדר א' התשע״ד, 18.2.2014