גיליון 6759 עמוד 1 מתאריך 19/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באדר א' התשע״ד    6759    19 בפברואר 2014

עמוד

צו הרחבה בענף הניקיון לפי חוק הסכמים קיבוציים .............................................. 3942

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון טעות בהודעה כאמור............................ 3948

הודעות מאת הציבור......................................................................... 3963